Co vše skrývá zkratka BOZP?

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

18. dubna 2017, 14:30 | V zaměstnání trávíme podstatnou část svého života a v řadě případů může výběr povolání ovlivnit i náš zdravotní stav. se jedná o vážný pracovní úraz nebo například o celoživotní bolest zad v důsledku sedavého zaměstnání, důležitou roli pro zachování našeho zdraví a jeho ochranu při práci hraje rozsáhlý soubor předpisů v oblasti BOZP, neboli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pod tímto pojmem se dnes skrývá široká paleta aktivit a preventivních opatření, jejichž základním cílem je ochránit zdraví zaměstnanců, předejít jejich případným úrazům či nemocem z povolání a naučit se reagovat v krizových situacích, pokud k nim dojde. Nikoho dnes asi nepřekvapí, že BOZP zahrnuje kromě běžně známých věcí, jako je školení první pomoci nebo požární ochrany, i takové detaily jako například hlídání maximální a minimální teploty na pracovišti, dodržování pitného režimu nebo výběr ergonomické kancelářské židle. Okrajově pak může do BOZP spadat například i firemní ekologie.

BOZP není jen školení bezpečnosti

Pamětníci si jistě vybaví, že dříve v každém větším výrobním podniku působil bezpečnostní technik, který dbal na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků na všech provozech. Dnešní moderní pojetí BOZP pohlíží na oblast bezpečnosti práce v mnohem širším, komplexním měřítku. Jde o záležitost celé firmy, o kvalitní pracovní prostředí, o lidský faktor a kulturu práce, nikoli jen o zabezpečení strojů, požární ochranu a technická řešení.

Do BOZP můžeme zařadit mimo jiné tyto oblasti:

 • výchova a vzdělávání zaměstnanců (školení v otázkách bezpečnosti formou e-learningu nebo za přítomnosti lektora),
 • pracovně-lékařské služby (rozdělení pracovních pozic podle toho, jak moc jsou zdravotně rizikové, návrh preventivních prohlídek, kontrola lékárniček atp.)
 • poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (rukavice, oděvy, hygienické prostředky, nápoje atd.),
 • hygiena práce a ergonomie (např. dostatek světla, nehlučné a neprašné prostředí, dostatek květin, správný výběr židle apod.),
 • požární ochrana (určení míst se zvýšeným rizikem vzniku požáru, preventivní protipožární prohlídky, školení zaměstnanců atd.),
 • bezpečnostně-technické služby (technické a organizační požadavky na pracovní prostředí, bezpečnost technických zařízení, bezpečnostní značení a signály atd.),
 • management rizik a krizový management (vstupní audit a návrh opatření),
 • zakázané práce a pracoviště (pro konkrétní skupiny zaměstnanců – např. těhotné či kojící ženy, nebo mladistvé),
 • pracovní úrazovost a nemoci z povolání (jejich nahlášení, dokumentace, odškodnění).

Pravidla určuje více právních norem

Česká republika se jako člen Evropské unie řídí v oblasti BOZP závaznou Směrnicí rady č. 89/391/EHS, nicméně požadavky na zajištění BOZP upravuje celá řada českých právních norem. Přestože se jedná o více než 80 předpisů a další stovky technických norem, základní informace najdete v platném Zákoníku práce.

Zodpovědnost a postihy

Zákonná povinnost dodržovat pravidla týkající se bezpečnosti práce se vztahuje na poměrně velké množství lidí, aniž by si to častokrát uvědomovali. Jde nejčastěji o:

 • zaměstnavatele i zaměstnance (resp. všechny fyzické osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovišti),
 • živnostníky (praktické lékaře, zubaře, auditory, automechaniky atd.) a jejich spolupracující rodinné příslušníky,
 • zadavatele či zhotovitele staveb.

Prevenci rizik na pracovišti v oblasti bezpečnosti práce může zaměstnavatel provádět buď sám (do 25 zaměstnanců), nebo musí pověřit odborníky. Co se týče oblasti ochrany zdraví při práci, tu musí vždy zajišťovat lékař.

O tom, že nedodržení předpisů v oblasti BZOP může vést k poměrně vysokým finančním postihům, se dočtete v  následujícím článku této rubriky.