Jaké sankce hrozí za nedodržení pravidel BOZP?

28. duben je světovým dnem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

26. dubna 2017, 12:30 | Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se týkají téměř všech dospělých lidí v pracovním procesu. již jste soukromý podnikatel, běžný zaměstnanec nebo vysoce postavený manažer, v rámci tzv. BOZP se na vás vztahují zákonné povinnosti, jejichž nedodržení může mít – přestože si to často vůbec neuvědomujeme – dalekosáhlé následky. Za co přesně hrozí firmám nebo jejich pracovníkům sankce? A jaké konkrétní postihy vás mohou potkat?

Legislativní požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou poměrně široké, upravené velkým množstvím právních a technických norem, a pro řadu lidí ne zcela přehledné. Základní výčet oblastí, které tyto normy upravují, naleznete v článku Co vše skrývá zkratka BOZP.

Dodržovat pravidla BOZP musí nejen velké korporace, ale i malé rodinné firmy nebo živnostníci, a samozřejmě všichni jejich zaměstnanci. Hlavní prioritou prevence rizik spojených s výkonem zaměstnání je předcházení vzniku škod na zdraví i majetku, a proto je také kladen velký důraz na častou kontrolu dodržování těchto norem. Sankce za jejich porušení pak mohou být pro některé firmy likvidační. Jen během ledna 2017 provedly oblastní inspektoráty práce u zaměstnavatelů v ČR téměř 2 tisíce kontrol, které vyústily v celkem 342 pokut ve výši přesahující 17 milionů Kč.

Kdo nese za BOZP odpovědnost?

Jednou z povinností, které zaměstnavatel podle zákoníku práce vůči svým zaměstnancům, je poskytnutí pravidelných školení, a to nejen v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, ale také například požární ochrany. Jak často se školení mají konat a jaký být jejich obsah, si určuje sám zaměstnavatel. Ten může stejně tak ovlivnit i způsob, jakým se ověřují znalosti zaměstnanců nebo jak je vedena dokumentace o provedeném školení.

Tato benevolence vyplývající ze zákona může být ale někdy poměrně riziková. V případě, že při následné kontrole, pracovním úrazu nebo havárii vyplyne na povrch skutečnost, že daná firma nesplnila zákonné povinnosti nebo pochybila na úseku prevence, hrozí (potažmo jejímu vedení) sankce ve výši 2 milionů Kč. Zodpovědnosti za škodu se zaměstnavatel může zbavit jedině tak, že prokáže vinu konkrétnímu zaměstnanci, například pokud byl zaměstnanec v rámci BOZP řádně proškolen a škodu způsobil porušením bezpečnostních předpisů. I z tohoto důvodu důsledné a prokazatelné školení zaměstnanců pro firmy velký význam. 

Outsourcing BOZP

Protože orientace v oblasti BOZP může být pro firmu poměrně náročná, jednou z variant řešení je samozřejmě možnost svěřit všechny dané povinnosti odborné firmě.

Za co hrozí pokuty a v jaké výši

Státní kontrolní orgány namátkově kontrolují dodržování zásad BOZP a pokutují každý zjištěný nedostatek. Výše pokut se odvíjí zpravidla od závažnosti pochybení a může dosahovat až:

  • 300 tisíc Kč – například za porušení zákazu konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek na pracovišti, nebo za neumožnění odborovým orgánům kontrolovat stav BOZP.
  • 400 tisíc Kč – tyto sankce se týkají pracovních úrazů a nemocí z povolání (např. pokud zaměstnavatel neohlásí pracovní úraz dotčeným institucím, nebo když nevede řádnou evidence úrazů a nemocí z povolání).
  • 1 milionu Kč – například nebyla-li zajištěna bezpečnost osob na pracovišti, pokud zaměstnanci nedostali zdarma ochranné prostředky, oděvy či nápoje nebo za včasné neodstranění zjištěných závad.
  • 2 milionů Kč – nejvyšší sankce se týkají především oblasti bezpečnosti práce, tzn. těch zaměstnavatelů, kteří nedodrží povinnosti při zajištění BOZP vyplývající ze Zákoníku práce. Mohou být uloženy také tehdy, kdy nejsou zajištěna preventivní opatření, osobní ochranné pracovní pomůcky (tzv. OOPP) jsou ve špatném stavu, není zabezpečeno použití chemických látek, nejsou provedeny revize technických zařízení či není snaha o předcházení opakování pracovních úrazů. Do této kategorie spadají také prohřešky z oblasti pracovní doby.

Hrozí sankce i zaměstnanci?

V rámci firmy jsou za BOZP nejčastěji zodpovědní vedoucí zaměstnanci a manažeři. I těm tak hrozí postihy například za to, že nedodržují právní nebo vnitřní předpisy firmy, že neudržují poskytnuté OOPP v použitelném stavu, nebo že porušují pracovní kázeň. Postih může mít formu napomenutí, ale v závažných případech klidně i okamžitého ukončení pracovního poměru. V krajním případě se může stát, že bude zaměstnavatel po manažerovi požadovat i částečnou náhradu škody (ať již na zdraví, majetku, nebo pokuty), a to ve výši dané jeho konkrétním zaviněním.